Egzaminy odbywają się zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

Do zaliczenia test i kazus

Pytania egzaminacyjne określone są w uchwale Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 17 stycznia 2019 r. Niestawiennictwo na części pisemnej egzaminu bez usprawiedliwienia jest równoznaczne z jego niezaliczeniem.

Egzamin pisemny składa się z dwóch części. Pierwsza to test wyboru. Trzeba w nim odpowiedzieć na 100 pytań jednokrotnego wyboru. Test trwa 100 minut. Druga część egzaminu to pisemny kazus. Na jego napisanie kandydat ma 180 minut.

 


Zakres egzaminu

Jak wynika z ustawy o doradztwie podatkowym, egzamin jest sprawdzianem teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na doradców podatkowych z następujących dziedzin:

 • źródła prawa i wykładnia prawa,
 • analiza podatkowa,
 • podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego,
 • materialne prawo podatkowe,
 • postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne,
 • prawo dewizowe,
 • prawo karne skarbowe,
 • organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej,
 • rachunkowość,
 • ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
 • przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

Egzamin na doradcę podatkowego w stosunku do osób, które zajmowały stanowiska sędziów, asesorów sądowych oraz prokuratorów lub wykonywały zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza, biegłego rewidenta, nie obejmuje zakresu egzaminu wymaganego do uzyskania takiego stanowiska lub zawodu. Zakres tematyczny egzaminu na doradcę podatkowego określa w tym przypadku Komisja Egzaminacyjna.

Zobacz również:

Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego >>

Samorząd doradców podatkowych >>

Doradcy podatkowi wspierają bezpieczny start w biznesie >>

Egzamin na doradcę podatkowego w marcu 2019 roku >>

Doradcy podatkowi bronią tajemnicy zawodowej >>