Chodzi o rozporządzenie ministra finansów z 6 lipca 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw, poz. 1426.

Zgodnie z art. 35b ust. 4 ustawy o KAS warunkiem dostępu do konta w e-Urzędzie Skarbowym jest uwierzytelnienie się przez użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym. Nowe rozporządzenie określa więc sposoby uwierzytelniania w e-Urzędzie Skarbowym użytkowników, którymi mogą być tylko osoby fizyczne.

 

Logowanie do e-Urzędu Skarbowego

Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego przez użytkownika wymaga uwierzytelnienia:

  1. przez podanie danych autoryzujących – w przypadku usługi Twój e-PIT, albo
  2. przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektroniczne,
  3. przy użyciu aplikacji mobilnej mObywatel.

 

Użytkownik konta w e-Urzędzie Skarbowym jest uprawniony do:

  1. wyrażenia i cofania zgody na doręczanie pism na konto w e-Urzędzie Skarbowym;
  2. odbierania pism doręczanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej na konto w e-Urzędzie Skarbowym;
  3. wnoszenia pism za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym;
  4. przeglądania danych objętych tajemnicą skarbową dotyczących osoby fizycznej;
  5. dokonywania płatności online z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.

 

Pisma generowane automatycznie w sprawach podatkowych

Nowe przepisy ustawy o KAS dają możliwość załatwiania spraw w e-Urzędzie Skarbowym przy pomocy pism generowanych automatycznie. W e-Urzędzie Skarbowym uruchomiono nową usługę polegającą na automatycznym załatwianiu spraw polegających na wydawaniu generowanych automatycznie:

  1. zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W), o których mowa w art. 306e par. 1 Ordynacji podatkowej,
  2. zaświadczeń o wysokości dochodu osoby fizycznej (ZAS-DF i ZAS-DFU), o których mowa w art. 306i par. 1 Ordynacji podatkowej.