Zgodnie z art. 6 ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dywidendę należy więc ująć w księgach rachunkowych otrzymującego w dacie podjęcia stosownej uchwały.

Przepis § 26 rozporządzenia z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.) stanowi wprost, że należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

Należną dywidendę można zaksięgować na kontach:

1) uchwała o podziale zysku - należna dywidenda (kwota brutto):

Wn konto 257 Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku

Ma konto 750 Dywidendy i udziały w zyskach,

2) zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy:

Wn konto 871 Podatek dochodowy (w analityce - podatek ryczałtowy)

Ma konto 257 Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku,

3) wpływ dywidendy na konto bankowe:

Wn konto 131 Bieżący rachunek bankowy

Ma konto 257 Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego