Pytanie

Osoba fizyczna wynajmuje lokal w celu prowadzenia sklepu. Za najem płaci czynsz, który dokumentowany jest dowodem wpłaty (pokwitowaniem - dokument KP).
Czy taki dokument może być podstawą do ujęcia wydatku w kosztach podatkowych?
Czy w przypadku, gdy najemca ponosi również koszt podatku od nieruchomości, będzie stanowił koszt podatkowy, gdy tu również jedynym dokumentem wstawianym przez wynajmującego (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) jest dowód wpłaty (pokwitowanie)?

Odpowiedź

Jeśli dowód wpłaty zawiera dane stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, może być uznany za dowód księgowy stanowiący podstawę zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z  26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - dalej r.p.k.p.r. - podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są m.in. inne dowody, wymienione w § 13 i 14 r.p.k.p.r., stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:
a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych
- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.
Na podstawie § 13 pkt 5 r.p.k.p.r. za dowody księgowe uważa się również inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 r.p.k.p.r.
Jeśli więc dowód wpłaty zawiera dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 r.p.k.p.r., może być uznany za dowód księgowy stanowiący podstawę zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego