Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania środkami tego funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 tej ustawy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Czyli do kosztów działalności jednostki zalicza się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w momencie ich wpłaty na rachunek funduszu. Następnie z funduszu finansowane są świadczenia związane z działalnością socjalną organizowaną na rzecz osób uprawnionych i rozliczane są one w ciężar konta tego funduszu.

Przykładowa ewidencja księgowa przedstawia się następująco:

- przyznanie świadczenia pracownikowi:

Wn konto 851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ma konto 234 Inne rozrachunki z pracownikami,

- wypłata świadczenia:

Wn konto 234 Inne rozrachunki z pracownikami

Ma konto 133 Rachunki bankowe środków wyodrębnionych.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego