Pytanie

Czy oprogramowanie sprzętu komputerowego jest komponentem wg MSSF?

Odpowiedź

Jeżeli okres ekonomicznej użyteczności oprogramowania sprzętu komputerowego jest różny od okresu użyteczności ekonomicznej tego sprzętu, a wartość oprogramowania jest istotna, wówczas należy odrębnie zaksięgować środek trwały i odrębnie licencję na korzystanie z oprogramowania, chociaż funkcjonalnie aktywa te stanowią jedno urządzenie. W takim przypadku zastosowanie znajdzie rachunkowość komponentów.

Uzasadnienie

Przedstawiona w odpowiedzi zasada ewidencji nie została opisana bezpośrednio w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 38 "Wartości niematerialne", stanowiącym załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz. Urz. UE L 320 z 29 listopada 2008, s. 1. Rachunkowość komponentów została opisana w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 16 "Rzeczowe aktywa trwałe". Zgodnie z jego treścią każda część składowa pozycji rzeczowych aktywów trwałych, której cena nabycia lub koszt wytworzenia jest istotny w porównaniu z ceną nabycia lub kosztem wytworzenia całej pozycji, jest amortyzowana osobno. W praktyce taka sama zasada obowiązuje w przypadku wartości niematerialnych.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego