Obecnie podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych mają obowiązek wnoszenia zaliczek do ostatniego dnia miesiąca kwartału, następującego po kwartale, którego zaliczka dotyczy (czyli za II kw. 2015 r. będzie to termin do 31 lipca 2015 r., za III kw. 2015 r. - do 31 października 2015 r., za IV kw. 2015 r. - do 31 stycznia 2016 r. itd.).

Jednocześnie od 5 maja 2015 r. zmienił się termin rozliczenia niedopłaty oraz przesyłania formularza opłaty rocznej z tytułu nadzoru (deklaracji). Począwszy od deklaracji za 2015 r. termin ten uległ skróceniu do 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, którego deklaracja ta dotyczy (czyli za 2015 r. formularz przesyłamy do 31 stycznia 2016 r., za 2016 r. - do 31 stycznia 2017 r., itd.).

KIBR informuje, że wzór dotychczas obowiązującej dla 2015 r. deklaracji nie zmienił się.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Biegłego Rewidenta