Pytanie

Firma (branża budowlana) oddelegowuje pracowników do pracy w Niemczech. Są oni ubezpieczeni w ZUS w Polsce. Przychód uzyskany przez tych pracowników (z pracy najemnej w Niemczech) pomniejsza się o kwotę stanowiącą równowartość 30 proc. diet zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 u.p.d.o.f. oraz koszty uzyskania przychodów.

Czy wobec powyższego ta część wynagrodzenia tj. równowartość 30% diet zwolnionych od podatku musi być ujęta w PIT-11 w poz. 28 "Dochód zwolniony od podatku"?

Odpowiedź

Równowartość 30 proc. diet jest wolna od podatku na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie podlega wykazaniu w informacji PIT-11 – wynika to chociażby z objaśnień zamieszczonych na ostatniej stronie formularza.

Uzasadnienie

W myśl art. 39 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, którzy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika będącego nierezydentem, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru PIT-11. Informację tę sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74 u.p.d.o.f. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Zgodnie z objaśnieniami zamieszczonymi na PIT-11 w kwocie przychodów, w części E, nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku na podstawie przepisów ustawy oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 u.p.d.o.f. wolna od podatku jest część przychodów osób mających miejsce zamieszkania w Polsce, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 proc. diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Skoro więc mamy do czynienia z przychodem wolnym od podatku na podstawie u.p.d.o.f., nie wykazuje się go w PIT-11.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów