Projektowane zmiany przewidują wprowadzenie powszechnej możliwości składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od środków transportowych oraz deklaracji na opłatę reklamową (w gminach, które wprowadziły taką opłatę oraz obowiązek składania takich deklaracji). Celem zaproponowanych zmian jest też ujednolicenie wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, składanych przez podatników tego podatku na podstawie art. 6 ust. 6 i ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

W aktualnym stanie prawnym do określania wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, składanych przez osoby fizyczne i deklaracji na podatek od nieruchomości, składanych przez pozostałych podatników upoważnione są rady gmin (art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
Skutkiem powyższego jest brak jednolitego wzoru tych formularzy, i w każdej z gmin mogą obowiązywać inne formularze w zakresie tego podatku. O możliwości składania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej decydują również poszczególne gminy (art. 6 ust. 14). Analogicznie jest w zakresie deklaracji na podatek od środków transportowych oraz deklaracji na opłatę reklamową (art. 9 ust. 11 oraz art. 19 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Postulat ujednolicenia formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, a także wprowadzenia powszechnej możliwości składania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej do wszystkich organów podatkowych właściwych w sprawie podatku od nieruchomości, jest zgłaszany przez przedsiębiorców oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców.

Zapewnienie takiej możliwości niezbędne jest również w związku z rozwojem elektronicznych form komunikacji. Stąd też zmiany w tym zakresie powinny objąć również deklaracje na podatek od środków transportowych oraz deklaracje na opłatę reklamową.

Projektowana zmiana w art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych polega na zastąpieniu przewidzianego obecnie dla rad gmin upoważnienia do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Projektowana zmiana w ust. 14 ww. przepisu polega na przyznaniu ministrowi finansów kompetencji do określenia sposobu przesyłania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz do określenia rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone te deklaracje i informacje. Jednocześnie, w tym zakresie, zostanie zniesione upoważnienie dla rad gmin. W wyniku tej zmiany zostanie uchylony w art. 6 ust. 15.

Proponuje się również uchylenie w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ust. 11 w art. 9 oraz pkt 6 w art. 19.
Skutkiem proponowanych zmian będzie ujednolicenie wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości składanych we wszystkich gminach.
 

Efektem projektowanych zmian będzie ponadto możliwość składania przez wszystkich podatników za pomocą środków komunikacji elektronicznej: deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek od środków transportowych oraz deklaracji dotyczących opłaty reklamowej. W tym celu niezbędne jest wprowadzenie w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych regulacji dotyczących możliwości składania tych formularzy w takiej formie, gdyż zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), staroście, marszałkowi województwa regulują odrębne przepisy (art. 3d Ordynacji podatkowej).

Wprowadzenie projektowanych zmian ma spowodować uproszczenie wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty reklamowej. Zmiany mają doprowadzić też do zmniejszenia kosztów obsługi informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od środków transportowych oraz deklaracji na opłatę reklamową, zarówno po stronie organów podatkowych, jak i podatników (w tym przedsiębiorców).

Proponuje się, aby projektowane zmiany weszły w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Termin ten pozwoli też na opracowanie nowych wzorów formularzy podatkowych i pozwoli gminom oraz podatnikom na przystosowanie się do nowych regulacji.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów