Zdaniem Konfederacji, przedstawionym w opinii do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, konieczne jest doprecyzowanie definicji nadpłaty, poprzez dodanie do art. 72 Ordynacji § 4 stanowiącego, że nadpłatą jest również kwota podatku zapłaconego w sytuacji, w której ten kto ją uiścił nie poniósł z tego tytułu uszczerbku majątkowego.

W ocenie Lewiatana, dodanie takiego przepisu jest niezbędne w świetle pozaprawnej, niekorzystnej dla podatników wykładni przepisów prawa dokonywanej przez sądy administracyjne po uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. I GPS 1/11. Sądy administracyjne coraz częściej stają na stanowisku, zgodnie z którym w sytuacji, kiedy podatnik przeniósł kwotę podatku na odbiorcę, nie ma prawa do zwrotu nadpłaconego podatku.

Jednocześnie, polskie przepisy znacznie utrudniają dochodzenie roszczeń z tytułu nienależnie zapłaconego podatku osobom, na które ten podatek został przerzucony. W konsekwencji dochodzi do sytuacji, w której to Skarb Państwa staje się bezpodstawnie wzbogacony kosztem podatników.

Zobacz też: Nadpłata i zwrot podatku - jak realizować uprawnienia podatkowe >>

Książka "Nadpłata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotyczące realizacji uprawnień podatkowych" dostępna jest w księgarni Profinfo >>