Zdaniem autora, obecnie funkcjonujące elementy konstrukcyjnei procedury wspólne nadpłatom i zwrotom podatku zawierają wiele mankamentów, co wywołuje w praktyce problemy. Mankamenty te w istotny sposób negatywnie wpływają na efektywność funkcjonowania tych instytucji.

W monografii "Nadpłata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotyczące realizacji uprawnień podatkowych"
przedstawione zostały wspólne elementy dotyczące konstrukcji i procedur realizacji odnoszących się do nadpłat i zwrotów podatku. Wskazaniu określonych problemów towarzyszy próba wskazania ich rozwiązania przy wykorzystaniu takich źródeł, jak: literatura przedmiotu, orzecznictwo sądowe czy rozwiązania występujące w innych państwach.

Autor przedstawia także zagadnienia, które pozwolą na ocenę funkcjonowania nadpłat i zwrotów podatku z perspektywy organów sprawujących nadzór nad organami zajmującymi się realizacją tych instytucji prawa podatkowego i rozwiązaniadotyczą
ce obu przedmiotowych uprawnień, które nie występująw polskim systemie prawnym.

W monografii "Nadpłata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotyczące realizacji uprawnień podatkowych" szczegółowo omówiono m.in.:

- zwrot nadpłaty lub podatku dochodzony przez podatnika w trybie egzekucji administracyjnej,
- przedawnienie okresu dochodzenia przez organy podatkowe nienależnie przekazanych nadpłat i zwrotów oraz sankcji dotyczących nadpłat i zwrotów,
- zasady odzyskiwania przez państwo nienależnie przekazanej nadpłaty, zwrotu podatku lub innych nienależnie przekazanych uprawnień podatkowych,
- zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet długów podatnika,
- zwrot nadpłaty przez płatnika,
- kontrolę nadzorczą wobec organów dokonujących zwrotów nadpłat i przekazujących zwroty podatku.

"Mamy do czynienia z dojrzałą i stojącą na wysokim merytorycznie poziomie pracą. Wypełnia ona istniejącą w polskiej nauce prawa podatkowego lukę dotyczącą zagadnienia uprawnień podatkowych. (...) Na szczególną uwagę zasługują części, w których przedstawiono funkcjonowanie nadpłat i zwrotów podatku z perspektywy organów sprawujących nadzór nad organami zajmującymi się realizacją tych instytucji prawa podatkowego"- zauważa prof. dr hab. Leonard Etel

"Nadpłata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotyczące realizacji uprawnień podatkowych"