Pytanie

Syn 5 lat temu był zatrudniony w firmie matki. Od 1 marca 2007 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji drobnych elementów z tworzyw sztucznych. Jako formę opodatkowania wybrał ryczałt. Pojawiła się możliwość wykonywania półwyrobów na rzecz firmy matki.
Czy w związku z tym faktem nie utraci możliwości rozliczenia w tej formie?

Odpowiedź

W sytuacji przedstawionej w treści pytania, zatrudnienie jest zdarzeniem odległym (5 lat), zatem okoliczność ta nie będzie mieć wpływu na możliwość rozliczenia się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - dalej u.z.p.d., opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Ustawodawca przewidział jednak, że w określonych warunkach opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie znajdzie zastosowania.

I tak, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 6 u.z.p.d. opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co do zasady, nie stosuje się do podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Jak wynika z powyższych przepisów, okolicznością wyłączającą możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania przez podatników rozpoczynających działalność gospodarczą jest wykonywanie w zakresie działalności gospodarczej czynności, które uprzednio wykonywane były przez podatnika w ramach stosunku pracy. Ustawodawca wprowadził jednak zasadę, iż wyłączenie dotyczy jedynie sytuacji, gdy czynności wykonywane były w roku podatkowym, w którym rozpoczyna podatnik prowadzenie działalności gospodarczej i w roku poprzednim.
W sytuacji przedstawionej w treści pytania, zatrudnienie jest zdarzeniem odległym (5 lat), zatem okoliczność ta nie będzie mieć wpływu na możliwość rozliczenia się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Możliwości tej nie wyłączy sytuacja, gdy podatnik pozostawał w stosunku pracy w roku poprzedzającym podjęcie działalności gospodarczej bądź w roku jej rozpoczęcia, jednak przedmiot działalności był odmienny.

Z możliwości wyboru ryczałtu jako sposobu opodatkowania swoich przychodów wyłączeni są:
- podatnicy rozpoczynający działalność, jeżeli przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywali w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika – art. 8 ust. 1 pkt 6 u.z.p.d.

Innymi słowy, ryczałt dostępny jest dla tych, którzy przechodząc z zatrudnienia na własną działalność, nie planują kontynuować współpracy z byłym pracodawcą w ramach nowo założonej działalności.

Co istotne, ograniczenie w wyborze ryczałtu dotyczy jedynie podatnika świadczącego usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w pierwszego roku prowadzenia firmy. Zwrócić należy uwagę, że w ww. przepisie mowa jedynie o podatnikach rozpoczynających działalność gospodarczą. W kolejnym roku prowadzenia firmy ww. zastrzeżenie nie ma już zastosowanie.
Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 września 2010 r., ILPB1/415-731/10-4/AG.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego