Odpowiedź:

Zwrot kosztów, o których mowa, z pewnością stanowi przychód podatkowy udziałowca. Nie jest jednak wykluczone, że jest to przychód zwolniony od podatku.

Uzasadnienie:

Przychodami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych są, co do zasady, wszelkie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (zob. art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. – dalej u.p.d.o.f.). W świetle tego przepisu nie ulega wątpliwości, że zwrot kosztów szkolenia oraz kosztów delegacji stanowi przychód (tj. najprawdopodobniej przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.) udziałowca spółki, o którym mowa.

Niekoniecznie będzie to jednak przychód opodatkowany. Należy bowiem zauważyć, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b u.p.d.o.f., zwalnia się od podatku diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem (do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, tj. najczęściej do wysokości określonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – Dz. U. z 2013 r., poz. 167). Zwolnienie to stosuje się, jeżeli – jak wynika z art. 21 ust. 13 u.p.t.u. – otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

1) w celu osiągnięcia przychodów lub

2) w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub

3) przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub

4) przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5 u.p.d.o.f., w związku z wykonywaniem tych funkcji.

W świetle powyższego objęcie zwolnieniem przychodu osiągniętego przez udziałowca zależy w pierwszej kolejności od tego, czy zwracane koszty szkolenia oraz delegacji zaliczył on do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli tak zwolnienie nie ma zastosowania. W przeciwnym razie warunkiem zwolnienia będzie, aby wydatki z tytułu zwrotu przedmiotowych kosztów były przez spółkę poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Niestety, nie sposób jednoznacznie wskazać czy ten warunek jest w omawianej sytuacji spełniony. W mojej ocenie nie jest to wykluczone (skoro szkolenie tematycznie związane było z prowadzoną przez spółkę działalnością oraz udziałowiec współpracuje ze spółkę), lecz w tego typu sytuacjach bardzo wiele zależy od subiektywnej oceny danej osoby. W konsekwencji niestety decydując się na przyjęcie, że przedmiotowe koszty zostały poniesione przez spółkę w celu osiągnięcia przychodów (a w konsekwencji może mieć zastosowanie wskazane zwolnienie) obarczone jest zwiększonym ryzykiem podatkowym.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 14.09.2015 r.