Spółka Y (działająca) nie posiada już majątku. Na koncie podatkowym pozostały zaległości. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne uznając je za bezskuteczne. W związku z podjętymi czynnościami przeniesiono odpowiedzialność na osobę trzecią (prezesa spółki). Należność na wniosek osoby trzeciej rozłożono na raty. Obecnie wyszło na jaw, że spółka będzie posiadała środki na koncie.
Czy jest to podstawa do wzruszenia decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej, czy nie ma to znaczenia?
Na dzień wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej nie można było już zastosować żadnego środka egzekucyjnego.
Moim zdaniem okoliczność opisana w pytaniu nie uzasadnia wznowienia postępowania.
Zgodnie z przepisami art. 240 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeśli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję.
Z pytania wynika natomiast, że środki na koncie spółki dopiero się znajdą, a zatem nie była to okoliczność, która istniała w chwili wydawania decyzji.