Firma zakupiła do apteczki firmowej termometr do mierzenia temperatury. W wyposażeniu apteczki nie ma mowy o takim urządzeniu.
Czy zakup termometru można zaliczyć w koszty podatkowe firmy?

Pojęcie kosztów uzyskania przychodów definiuje przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., który stanowi, że za koszt uzyskania przychodów należy uznać koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f. Ustawa podatkowa nie zawiera katalogu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. W takim ujęciu kosztami będą zarówno koszty, związane bezpośrednio z uzyskiwanym przychodem, jak i koszty pośrednie, których powiązanie z konkretnym przychodem nie jest możliwe, jednak ich poniesienie jest racjonalne i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania firmy.
Podkreślić jednak należy, że jeśli podatnik, jako odnoszący ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest w stanie podczas kontroli - w oparciu o zgromadzone dowody - wykazać związek pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu może taki wydatek zaliczyć w koszty.
Zgodnie z § 44 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z poźn zm.), w gestii pracodawcy leży zapewnienie pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie sytuacji wypadkowej oraz środków do udzielania pierwszej pomocy.
W rozporządzeniu nie ma ustalonego składu apteczki zakładowej. Takie wyposażenie najlepiej ustalać w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.
Rzeczywiście wśród standardowego wyposażenia apteczek ściennych, zgodnie z normą DIN 13164, nie ma wymienionego termometru. Niemniej jednak, jeśli skład apteczki (uwzględniający także termometr) został ustalony z lekarzem opiekującym się pracownikami, można śmiało uznać koszt zakupu termometru jako koszt podatkowy.