Odpowiedź:
Wydatki na zakup portali internetowych może Pan zaliczać do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio. Podobnie ma się rzecz z kosztami kampanii reklamowych.
Uzasadnienie:
Za koszty uzyskania przychodów nie uważa się, między innymi, wydatków na nabycie wartości niematerialnych i prawnych (zob. art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.), które to pojęcie definiują przepisy art. 22b u.p.d.o.f.
Portale (serwisy) internetowe nie zostały jednak wymienione wśród przepisów art. 22b u.p.d.o.f., a więc nie są wartościami niematerialnymi i prawnymi. Odpowiednie zastosowanie mają na gruncie u.p.d.o.f. wyjaśnienia w tym zakresie wydawane na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 października 2010 r. (ILPB3/423-608/10-2/GC) czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 maja 2013 r. (IBPBI/2/423-363/13/CzP). W drugiej z tych interpretacji czytamy, że „serwis internetowy nie został wymieniony w ww. katalogu zawartym w art. 16b updop, to nie można zaliczyć go do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji”.
Powyższe prowadzi do wniosku, że wydatki na zakup portali internetowych może Pan zaliczać do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio. Podobnie ma się rzecz z kosztami kampanii reklamowych – nie są to koszty podlegające amortyzacji (np. jako wartości niematerialne i prawne), a więc mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio.
Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 2 grudnia 2014 r.