Odpowiedź:
Amerykańska licencja na oprogramowanie może korzystać z opodatkowania u źródła według stawki 10%.
Uzasadnienie:
Rozumiem, że przedmiotowe komponenty stanowią w istocie licencje na wykorzystanie fragmentów oprogramowania (bibliotek) czy odrębnych programów w tworzonych aplikacjach. Licencja taka na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1328 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p., podlega opodatkowaniu w Polsce 20% podatkiem u źródła.
W przypadku dochodów zagranicznych rezydentów zawsze jednak należy stosować przepisy
u.p.d.o.p. z uwzględnieniem postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu
uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz.U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178), dalej: u.u.p.o.USA należności licencyjne powstałe w Polsce wypłacane licencjodawcy mającemu siedzibę w USA podlegają opodatkowaniu w USA, z tym, że mogą one podlegać w Polsce podatkowi według stawki nie większej niż 10%. Zgodnie z art. 13 ust. 3 u.u.p.o.USA, określenie "należności licencyjne" oznacza w odniesieniu do oprogramowania wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania licencji programu oraz zyski osiągnięte ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji licencją w takim zakresie, w jakim kwoty uzyskane z takiej sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji za odpłatnością uzależnione są od produktywności, używania lub dysponowania taką wartością majątkową lub prawami.
Dla zastosowania korzystniejszej, 10% stawki podatku, konieczne jest udokumentowanie siedziby amerykańskiego licencjodawcy certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 2d u.p.d.o.p.).

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 26.04.2015 r.