Odpowiedź:

Jeśli prace wykonywane przez pracowników polskiego zakładu na rzecz niemieckiej centrali mogą być przypisane polskiemu zakładowi, to wówczas zarówno koszty związane ze świadczeniem tych usług, jak i wynagrodzenie otrzymane z centrali podlega uwzględnieniu w rozliczeniu podatkowym w Polsce.

W takiej sytuacji znajdą zastosowanie przepisy o cenach transferowych do transakcji pomiędzy niemiecką centralą i polskim zakładem. Niemiecka spółka powinna wówczas dla celów podatkowych rozliczyć w Polsce usługę świadczoną przez polski oddział na rzecz centrali tak, jakby była ona świadczona na rzecz niezależnego podmiotu. Wynagrodzenie otrzymane przez polski oddział od niemieckiej centrali będzie stanowić przychód spółki niemieckiej, który, po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu, podlega opodatkowaniu w Polsce.

Uzasadnienie:

Jak wynika z treści pytania, niemiecka spółka posiada zakład w Polsce w postaci oddziału tej spółki. Polski oddział świadczy usługi na rzecz niemieckiej centrali. Usługi te na gruncie VAT zakwalifikowane są do usług związanych z nieruchomościami. W ramach usług delegowani są pracownicy do centrali w Niemczech. Pytanie dotyczy rozliczenia wynagrodzenia otrzymanego przez polski oddział od niemieckiej centrali na gruncie podatku dochodowego.

Ocena podatkowego przedstawionego stanu faktycznego jest następująca:
1) Opodatkowanie przychodów generowanych przez oddział w Polsce
Niemiecka spółka, jako nierezydent podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) - dalej u.p.d.o.p. tylko od dochodów, które osiąga na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p., przez dochody (przychody) osiągane przez nierezydentów na terytorium Polski uważa się w szczególności dochody (przychody) z wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Polski, w tym poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład.

W świetle art. 7 ust. 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie 14.05.2003 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 12 poz. 90) – dalej u.p.o., zyski przedsiębiorstwa, będącego niemieckim rezydentem, podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech, chyba że przedsiębiorstwo to prowadzi działalność gospodarczą w Polsce poprzez położony w Polsce zakład. Jeśli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób (tj. poprzez zakład w Polsce), to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w Polsce jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane zakładowi.

Oznacza to, że niemiecka spółka podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce z tytułu dochodów osiągniętych przez jej zakład w Polsce (polski oddział). Dochody osiągane przez polski oddział powinny podlegać opodatkowaniu w Polsce, ale tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane polskiemu zakładowi.

Treść zapytania nie pozwala na jednoznaczne określenie, czy dochody te mogą być przypisane zakładowi w Polsce. Jeśli prace te są wykonywane na terenie Niemiec, to mogą zaistnieć przesłanki do stwierdzenia, iż te przychody nie podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Polski. W takiej sytuacji zarówno koszty, jak i przychody związane ze świadczeniem usług przez oddział na rzecz centrali nie podlegałyby uwzględnieniu w rozliczeniu podatkowym w Polsce.

Natomiast jeśli prace wykonywane przez pracowników polskiego zakładu na rzecz niemieckiej centrali mogą być przypisane polskiemu zakładowi, to wówczas zarówno koszty związane ze świadczeniem tych usług, jak i wynagrodzenie otrzymane z centrali, podlega uwzględnieniu w rozliczeniu podatkowym w Polsce.

Jeśli dochody osiągane z tytułu świadczenia usług przez polski oddział na rzecz centrali mogą być przypisane polskiemu zakładowi, zastosowanie znajdą przepisy o cenach transferowych stosowanych w transakcjach pomiędzy centralą a oddziałem.

2) Ceny transferowe w transakcjach pomiędzy niemiecką centralą a polskim oddziałem
Artykuł 11 u.p.d.o.p. reguluje zasady ustalania dochodów realizowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. W świetle tych przepisów, warunki transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi powinny być ustalane tak, jakby je ustalały niezależne podmioty. Jeśli jednak zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego dochodzi do zaniżenia dochodów podatnika, to wysokość dochodu tego podatnika oraz podatek określa się bez uwzględnienia powiązań pomiędzy tymi podmiotami.

Zgodnie z art. 11 ust. 8d u.p.d.o.p. przepisy dotyczące stosowania cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi stosuje się również się odpowiednio przy określaniu dochodu nierezydenta, prowadzącego działalność przez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład.

W konsekwencji, przepisy dotyczące cen transferowych mają zastosowanie również w stanie faktycznym będącym przedmiotem zapytania. Niemiecka spółka powinna dla celów podatkowych rozliczyć w Polsce usługę świadczoną przez polski oddział na rzecz centrali tak, jakby była ona świadczona na rzecz niezależnego podmiotu – jeśli dochód ten można przypisać polskiemu zakładowi. W takiej sytuacji wynagrodzenie otrzymane przez polski oddział od niemieckiej centrali będzie stanowić przychód spółki niemieckiej, który, po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu, podlega opodatkowaniu w Polsce.

Magda Olszewska

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów