Czy w jednym postępowaniu i wniosku o nabyciu spadku można przeprowadzić zrzeczenie się dziedziczenia jednego ze spadkobierców?

Po zmarłym dziedziczą: małżonka i troje dzieci.
Do chwili złożenia wniosku jedno z dzieci dziedziczących (zstępny) zmarło i pozostawiło po sobie troje dzieci, które chcą zrzec się dziedziczenia do tej części spadku na rzecz jednego z pozostałych spadkobierców po zmarłym.
Jakie dokumenty należałoby dołączyć do wniosku i jak sformułować wniosek?
W jednym postępowaniu spadkowym część spadkobierców może przyjąć spadek, a część może ten spadek odrzucić. W celu odrzucenia spadku należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku lub złożyć stosowne oświadczenie w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku. W praktyce oznacza to, że należy złożyć zwykły wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (gotowe wzory dostępne są w Internecie), a następnie przed sądem złożyć stosowne oświadczenia lub przedłożyć oświadczenia złożone przed notariuszem.
Zgodnie z art. 640 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku. Oświadczenia, o których mowa w paragrafie pierwszym, mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:
1) imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;
2) tytuł powołania do spadku;
3) treść złożonego oświadczenia.
Oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów.
Przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone. Jeżeli oświadczenie złożono ustnie, z oświadczenia sporządza się protokół.

Paweł Ziółkowski