Prowadzę działalność jako indywidualną praktykę lekarską. W związku z tym, że w 2007 r. osiągałam również dochody opodatkowane VAT, zarejestrowałam się jako czynny podatnik VAT. W latach 2008 i 2009 moje przychody z działalności opodatkowanej wyniosły odpowiednio: 10.000 i 12.000 zł.
Czy mogę w tym roku zrezygnować z bycia czynnym podatnikiem i od którego momentu nie będę składać deklaracji VAT i wystawiać faktur VAT?

Podatnik może obecnie - tj. w 2010 r.- ponownie skorzystać ze zwolnienia od VAT.

Obowiązek składania deklaracji VAT i wystawiania faktur ustanie począwszy od miesiąca, od którego Podatnik (na nowo) korzystać będzie ze zwolnienia od podatku. Wybór owego miesiąca pozostaje w gestii Podatnika.
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwalnia się od podatku, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł, przy czym ustawa nowelizująca u.p.t.u. podwyższyła ww. limit dla 2010 r. do 100.000 zł.

Jednocześnie, w myśl art. 113 ust. 11 u.p.t.u., podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia wskazanego w poprzednim akapicie.

Odnosząc powyższe regulacje prawne do przypadku wskazanego w treści pytania, skoro:
1) podatnik w 2009 r. osiągnął obrót poniżej wskazanego wyżej limitu,
2) od rezygnacji/utraty zwolnienia upłynął ponad rok (licząc od końca 2007 r., tj. roku, w którym utracił on bądź zrezygnował ze zwolnienia od VAT)
- to uznać trzeba, iż jest on obecnie uprawniony do ponownego skorzystania ze zwolnienia od VAT przewidzianego w art. 113 ust. 1 u.p.t.u.

Podejmując decyzję o skorzystaniu z przysługującego podatnikowi prawa do zwolnienia od VAT, obowiązany jest on zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego, składając formularz VAT-R ze wskazaniem miesiąca, od którego zamierza korzystać z ww. zwolnienia (art. 96 ust. 12 u.p.t.u.).

Obowiązek składania deklaracji VAT i wystawiania faktur ustanie począwszy od miesiąca, od którego Podatnik (na nowo) korzystać będzie ze zwolnienia od podatku, a który to miesiąc wskazany zostanie przez niego w formularzu VAT-R, o którym mowa w poprzednim akapicie.

Warto nadmienić, iż wskutek ponownego skorzystania ze zwolnienia od VAT, Podatnik obowiązany będzie - co do zasady - prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym (art. 109 ust. 1 u.p.t.u.). Niemniej jednak ewidencjonowaniu podlegać powinna wyłącznie wartość sprzedaży opodatkowanej, czyli takiej, która - gdyby nie zwolnienie podmiotowe - podlegałaby opodatkowaniu jakąś stawką VAT (tak też: Z. Modzelewski, G. Mularczyk, Ustawa o VAT. Komentarz, Warszawa 2006). Oznacza to brak obowiązku ujmowania w ww. ewidencji np. obrotu uzyskiwanego z tytułu świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 85, które podlegają zwolnieniu od VAT.

Na zakończenie wypada wskazać, iż prawo do zwolnienia od VAT, unormowanego w art. 113 u.p.t.u., w tym do ponownego z niego skorzystania, nie przysługuje w przypadku:
a) importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,
b) dostaw wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
c) dostaw towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
d) dostaw nowych środków transportu,
e) dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,
f) świadczenia usług prawniczych, usług w zakresie doradztwa, a także usług jubilerskich.