Obowiązująca od 2022 r. ulga na innowacyjnych pracowników (uregulowana w art. 18 db ustawy o CIT i art. 26 db ustawy o PIT) jest kontynuacją ulgi B+R. Przysługuje podatnikom, którzy ponoszą wydatki na działalność B+R, jednak nie mogą ich odliczyć w całości od podstawy opodatkowania w ramach ulgi B+R. Chodzi o sytuacje, gdy ponoszą wysokie koszty działalności B+R, a podstawa opodatkowania jest zbyt niska.

Ulga polega na pomniejszaniu kwot zaliczek na PIT przekazywanych przez płatników od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników realizujących zadania B+R. Chodzi o pracowników bezpośrednio zaangażowanych w badania i rozwój, których czas pracy przeznaczony na realizację tej działalności wynosi co najmniej 50 proc. ogólnego czasu pracy. Dotyczy to zarówno osób na umowie o pracę, jak też współpracujących na podstawie umowy zlecenie i o dzieło.

Zobacz procedurę: Ulga na pracowników zatrudnionych przy działalności badawczo-rozwojowej >

 

Czy ulgę można przenieść

Przedsiębiorcy nie mają jednak pewności czy ulgę na innowacyjnych pracowników trzeba rozliczać na bieżąco, czy można ją przenieść na kolejne lata. Fiskus potwierdza, że można przenieść.

Małgorzata Boguszewska, adwokat, założycielka Kancelarii Adwokackiej Małgorzata Boguszewska i Wspólnicy, wyjaśnia, że ulga na innowacyjnych pracowników obowiązuje od 2022 r. i po raz pierwszy można było z niej skorzystać w rozliczeniu za 2022 r., składanym w 2023 roku.

- Jeśli dana firma w rozliczeniu za 2022 r. wykazała stratę podatkową, czyli nie odliczyła wszystkich kosztów kwalifikowanych, to w zeznaniu za 2023 r. mogła odliczyć koszty nieodliczone za 2022 r. Potwierdza to interpretacja, w której dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powołuje się na art. z 18 ust 8 ustawy o CIT, zgodnie z którym odliczenia można dokonać w okresie sześciu lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z Ulgi B+R. To bardzo korzystne stanowisko, które umożliwia przedsiębiorcom przenoszenie ulgi na kolejne lata. Jeśli np. podatnik nie poniósł w 2023 r. wydatków na działalność B+R, ale ma koszty nieodliczone z 2022 r., to może skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników w 2024 r. w formie zaliczek - wyjaśnia mec. Boguszewska.

Chodzi o interpretację z 29 stycznia 2024 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.654.2023.2.MBD) dotyczącą spółki, która prowadzi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt. 26 ustawy o CIT i do kosztów kwalifikowanych zalicza koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność B+R. Ze względu na wykazaną we wcześniejszych latach stratę podatkową lub dochód niższy od kwoty odliczeń, nie mogła rozliczać w całości przysługującej jej ulgi B+R.

Spółka planuje skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników. Zapytała, czy będzie mogła odliczyć koszty nieodliczone w poprzednich latach.

- W przypadku gdy podatnik poniósł stratę ze swojej działalności albo osiągnął dochód niższy niż przysługujące odliczenie z tytułu ulgi B+R, ma prawo przenieść na kolejne sześć lat koszty kwalifikowane w celu ich późniejszego uwzględnienia w zeznaniu rocznym, obniżając tym podstawę opodatkowania - potwierdził dyrektor KIS.

Zaznaczył, że nieskorzystanie z prawa do odliczenia ulgi B+R w ciągu sześciu kolejnych lat podatkowych następujących po roku, w którym prawo to zostało nabyte, będzie oznaczało utratę prawa do ulgi B+R. Będzie to miało miejsce np. w sytuacji, gdy podatnik będzie ponosił stratę podatkową przez cały okres posiadania prawa do ulgi B+R lub gdy osiągnie dochody jedynie z zysków kapitałowych, w przypadku których odliczenie ulgi B+R nie przysługuje.

- Z tego wynika, że nieodliczona kwota kosztów kwalifikowanych B+R w danym roku podatkowym, będąca podstawą do ustalenia ulgi na innowacyjnych pracowników, może obejmować koszty kwalifikowane z lat poprzednich - stwierdził dyrektor KIS.

To oznacza, że spółka będzie mogła skorzystać z prawa do pomniejszenie kwoty zaliczek wskazanych w art. 18db o iloczyn stawki podatku i kwoty nieodliczonych w ramach ulgi B+R kosztów B+R w latach ubiegłych z uwagi na wykazaną we wcześniejszych latach stratę podatkową lub dochód niższy od kwoty odliczeń.

Sprawdź w LEX: Jak definiować "ogólny czas pracy pracowników" na potrzeby ulgi na innowacyjnych pracowników? >

 

Najpierw zeznanie, potem ulga

W innych interpretacjach, np. tej z 23 września 2022 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010. 473.2022.1.MBD), dyrektor KIS zwraca uwagę, że prawo do ulgi przysługuje od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył zeznanie. Z interpretacji dyrektora KIS wynika, że z ulgi można skorzystać przy kalkulacji zaliczek dotyczących wynagrodzeń już za miesiąc, w którym podatnik złożył zeznanie za 2022 r., z tym że wypłacanych kolejnego miesiąca.

To oznacza, że podatnicy CIT mogą skorzystać z preferencji najwcześniej w lutym, o ile zeznanie CIT-8 za poprzedni rok złożą w styczniu. Z kolei podatnicy PIT muszą czekać co najmniej do marca, bo z podatku za poprzedni rok mogą się rozliczyć najwcześniej 15 lutego. 

 

Dobrosława Antonów, Agnieszka Bieńkowska

Sprawdź  

Nadal pozostają wątpliwości

Jak wskazuje Jagoda Trela, partner zarządzająca w ID Advisory, liczne interpretacje indywidualne wydane przez dyrektora KIS nie rozwiały wszystkich towarzyszących tej uldze wątpliwości. - Dla przykładu, o zamiarze skorzystania z nowej preferencji nie informuje się urzędu skarbowego. Taki obowiązek nie wynika z przepisów, co potwierdzone zostało w interpretacji z 23 sierpnia 2022 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.155.2022.2.BM). Jeżeli więc w trakcie roku urząd skarbowy nie skontaktuje się z płatnikiem, to dowie się o zastosowaniu ulgi dopiero po zakończeniu roku – z otrzymanego PIT-4R, który jest deklaracją roczną o zaliczkach na podatek dochodowy - mówi Jagoda Trela. '

Z kolei Jakub Sitarski, radca prawny, doradca podatkowy zwraca uwagę na stanowisko dyrektora KIS z 13 lipca 2023 r. (nr 0114-KDIP2-1.4010.297.2023.2.MR1). - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem, który uważał, że może rozliczyć ulgę na innowacyjnych pracowników w trybie przepisów dotyczących zwrotu nadpłaty z tytułu nadpłaconych zaliczek PIT - mówi ekspert. 

Sprawdź też w LEX: Czy spółka może skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników od wynagrodzeń osób, których wynagrodzenie jest dofinansowane? ?

Czytaj również: Można już korzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników >>