Ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej nie jest przychodem podatkowym z działalności gospodarczej. Podobne jest stanowisko Ministerstwa Finansów.
Zgodnie z przepisami art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Szczegółowe zasady przyznawania i realizowania tej ulgi określone są w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1509).
W każdym razie większość podatników nie otrzymuje faktycznie tytułem ulgi żadnych kwot, lecz pomniejsza o przysługującą ulgę swoje zobowiązania w podatku od towarów i usług.

Pojęcie przychodów z działalności gospodarczej określa art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Zgodnie z powołanym przepisem, przychodami z działalności gospodarczej są kwoty należne z działalności gospodarczej. Ulga z tytułu zakupu kas nie jest "kwotą należną z działalności". Nie jest więc przychodem z działalności gospodarczej w oparciu o zasadę ogólną.
O przychodach z działalności stanowi także art. 14 ust. 2 u.p.d.o.f. W katalogu wymienionych tam przysporzeń i sytuacji - kreujących przychód z działalności - nie wskazuje się wprost na ulgę z tytułu zakupu kasy rejestrującej jako przychód z działalności.
Ulga na zakup działalności nie jest także "dotacją, subwencją, dopłatą lub innym nieodpłatnym świadczeniem otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków" (art. 14 ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f.). Charakter ulgi podatkowej (a przepisy u.p.t.u. wprost nazywają to świadczenie "ulgą") jest taki, że nie pozwala na uznanie jej za dotację, subwencję, dopłatę, czy też inne nieodpłatne świadczenie. Jest to bowiem ulga w podatku od towarów i usług wpływająca na zmniejszenie tego podatku. Ulga podatkowa nie jest dotacją, subwencją, dopłatą, czy też nieodpłatnym świadczeniem.
W związku z tym nie będzie ona też przychodem podatkowym z działalności gospodarczej.
Podobne jest stanowisko Ministerstwa Finansów. W piśmie z dnia 23 grudnia 1997 r., PO3-MD-722-767-7259/97, M. Pod. 1999, nr 2, s. 55, stwierdza ono, że otrzymane przez podatnika ulgi podatkowe, np. z tytułu zakupu kasy rejestrującej, nie stanowią kwot należnych z działalności. Nie mogą być również uznane za - stanowiące przychód z działalności - dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. W związku z tym nie są przychodem.