Osoba była zatrudniona w zakładzie pracy, w którym prowadzony był pracowniczy program emerytalny. Każdy z pracowników miał indywidualne konto w PZU, na które wpływały wpłaty na poczet przyszłej emerytury. Po ustaniu stosunku pracy osoba, o której mowa, otrzymała z PZU przelew zgromadzonych środków.
Czy od pełnej kwoty zgromadzonych środków powinien zostać odprowadzony przez PZU podatek od zysku w wysokości 19%?
Ubezpieczyciel nie powinien pobierać podatku dochodowego od całej wypłaconej kwoty, a jedynie od kwoty stanowiącej nadwyżkę środków nad sumą wpłat.
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Dochodem jest w tym wypadku różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne, a w przypadku częściowego zwrotu dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.
Z powyższego wynika, ze ubezpieczyciel nie powinien pobierać podatku dochodowego od całej wypłaconej kwoty, a jedynie od kwoty stanowiącej nadwyżkę środków nad sumą wpłat.