Stowarzyszenie sprzedało powierzchnię reklamową firmie szwajcarskiej w swoim wydawanym miesięczniku.
Czy jest eksport usługi?
Stowarzyszenie sprzedało prenumeratę czasopisma firmie szwajcarskiej.
Czy jest to eksport towaru?

Sprzedaż powierzchni reklamowej firmie szwajcarskiej nie stanowi eksportu usług (obecnie obowiązujące przepisy nie posługują się takim pojęciem), lecz świadczenie usług niepodlegających w Polsce opodatkowaniu. Sprzedaż prenumeraty na czasopisma dla firmy szwajcarskiej stanowi otrzymanie zaliczki dotyczącej eksportu towarów (otrzymanie tej zaliczki skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w eksporcie towarów w zakresie, w jakim czasopisma mają być wywiezione poza terytorium UE w ciągu 6 miesięcy, licząc od otrzymania zapłaty z prenumeratę). Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.
Odpowiedź pragnę rozpocząć od wyjaśnienia, że obecnie obowiązujące przepisy nie posługują się pojęciem eksportu usług (eksport usług był czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT według stawki 0% na gruncie przepisów obowiązujących do końca kwietnia 2004 r.). Jednocześnie jednak świadczenie usług podzielić można obecnie na dwa rodzaje - świadczenie usług na terytorium kraju oraz świadczenie usług poza terytorium kraju. Usługi należące do tego drugiego rodzaju nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT (podlegają - przynajmniej z punktu widzenia polskich przepisów - opodatkowaniu podatkiem VAT za granicą).
Mając na uwadze powyższe wyjaśnić pragnę, że sprzedaż reklam i ogłoszeń klasyfikowana jest na gruncie stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 1997 r. w grupowaniach o symbolach 74.40.11 oraz 74.40.12, a więc zaliczana jest do usług reklamowych. Usługi reklamy zaliczają się do grupy tzw. usług niematerialnych (zob. art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.), a więc do usług, których miejsce świadczenia w określonych przepisami przypadkach ustala się według siedziby nabywcy. Dotyczy to, między innymi, świadczenia tych usług na rzecz podmiotów z państw nienależących do Unii Europejskiej (zob. art. 27 ust. 3 pkt 1 u.p.t.u.).
Oznacza to, że sprzedaż przez Państwa powierzchni reklamowej firmie szwajcarskiej stanowi świadczenie usług, których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium Polski, a więc usług niepodlegających w Polsce opodatkowaniu. Ich świadczenie należy udokumentować fakturą uproszczoną, o której mowa w § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), a więc fakturą bez stawki (lub ze stawką "NP", czyli "nie podlega") i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.
Pragnę również wyjaśnić, że czasopisma stanowią towary, a zatem ich potwierdzony przez urząd celny wywóz z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty (np. do Szwajcarii) stanowi eksport towarów (zob. art. 2 pkt 8 u.p.t.u.). Sprzedaż prenumeraty czasopisma nie jest jednak równoznaczna z jego wywozem poza terytorium kraju, lecz z otrzymaniem części należności przed wydaniem towarów. W przypadku eksportu towarów skutkuje to powstaniem obowiązku podatkowego, jeśli wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności (zob. art. 19 ust. 12 w zw. z art. 19 ust. 11 u.p.t.u.).
Powyższe oznacza, że sprzedaż prenumeraty może spowodować powstanie obowiązku podatkowego z tytułu eksportu towarów tylko w zakresie, w jakim dotyczy czasopism, które mają zostać wywiezione z kraju w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania. W pozostałym zakresie obowiązek podatkowy z tytułu eksportu towarów powstanie z chwilą potwierdzenia przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty (zob. art. 19 ust. 6 u.p.t.u.).