Czy firma A, która posiada samochody osobowe może rozszerzyć swoją działalność o wynajem tych samochodów firmom świadczącym usługi dla firmy A?
Czy wówczas może odliczyć podatek VAT od paliwa, ponieważ naliczy koszty usługi wynajmu od 1 km razem z paliwem?
Czy sprzedając samochód po okresie wynajmu przynajmniej 6 miesięcy, firma A ma obowiązek naliczenia osobie kupującej VAT o stawce 22%, czy 0% (przy zakupie firma A odliczyła cały VAT)?

Przedsiębiorca A może rozszerzyć swoją działalność o wynajem własnych samochodów innym podmiotom, świadczącym usługi na jego rzecz. Z prawnego punktu widzenia nie jest bowiem istotne, czy najmującego i wynajmującego łączą inne stosunki prawne, w oparciu o które świadczone są określone usługi. W obecnym stanie prawnym podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem paliwa do samochodu osobowego. W razie sprzedaży samochodu przedsiębiorca, który odliczył w całości podatek VAT, jest obowiązany wskazać na fakturze podatek od towarów i usług według stawki 22%.
W przypadku, w którym dany podmiot dysponuje prawem własności samochodów, nie istnieją przeszkody, by wykonywał uprawnienia właścicielskie poprzez ich wynajem. Fakt, iż pozostają Państwo w stosunkach gospodarczych z najemcą, nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy najmu samochodu osobowego.
Problematyka obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu m.in. do nabycia paliw budzi w doktrynie i praktyce szereg wątpliwości. Stosownie bowiem do art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 u.p.t.u. Jednocześnie art. 86 ust. 3 u.p.t.u. traktuje o samochodach osobowych w kontekście ograniczenia prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku ich nabycia. Tym samym nie są Państwo uprawnieni do odliczenia podatku VAT. Przedstawiona interpretacja znajduje poparcie w wypowiedziach prezentowanych w literaturze przedmiotu (por. K. Kaczmarek, M. Pawlik, Zasady odliczania VAT od zakupu paliwa, Przegląd Podatkowy 2005, nr 12, s. 20).
Natomiast sprzedaż samochodu będzie podlegać opodatkowaniu wg stawki 22%, o ile nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania szczególnej stawki podatku. Z przekazanych przez Państwa informacji nie można w tej mierze przedstawić definitywnego rozwiązania. Nie ulega jednak wątpliwości, iż w razie odpłatnej dostawy towaru na terytorium kraju zastosowanie znajdzie stawka podstawowa (22%).

Szanse
W literaturze przedmiotu można jednak spotkać się z poglądem odmiennym niż powyżej prezentowany, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu paliwa przysługuje w pełnej wysokości wtedy, gdy prawo takie przysługuje przy nabyciu samochodu, do którego paliwo jest nabywane. Jak bowiem wynika z art. 86 ust. 4 pkt 7 u.p.t.u., ograniczenia w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu samochodów z art. 86 ust. 3 nie stosuje się m.in. wtedy, gdy przedmiotem działalności podatnika jest oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Nie jest zatem z góry wykluczona interpretacja, iż stosowanie ograniczeń w odliczeniu VAT wyłączone jest w stosunku do paliw do napędu samochodów, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 7 u.p.t.u. Istnieje jednak ryzyko, iż ocena prawna przyjęta przez organy podatkowe w razie ewentualnego sporu nie będzie dla Państwa korzystna.

Łukasz Pajor