Odpowiedź:
W przedstawionym przypadku przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę nie skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych dla spółki.
Uzasadnienie:
Instytucja przekształcenia przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę kapitałową została wprowadzona do kodeksu spółek handlowych z dniem 1 lipca 2011 r. w ramach tzw. „ustaw deregulacyjnych” w celu uelastycznienia operacji restrukturyzacyjnych. Podstawowym aspektem tej operacji była jej neutralność podatkowa. Do instytucji przekształcenia stosuje się zatem przepisy dotyczące podwyższenia kapitału w spółkach kapitałowych. I tak, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) – dalej: u.p.d.o.p., nie uważa się za przychód kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy. Ustawa nie przewiduje odrębnych przepisów nakazujących opodatkowanie utworzenia kapitału zapasowego w spółce powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy. Stąd nadwyżka wartości majątku przedsiębiorcy ponad nominalną wartość udziałów objętych w spółce, przekazana na kapitał zapasowy spółki, nie będzie stanowiła jej przychodu podatkowego na podstawie powyższego przepisu.
Dominik Klemens, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 23 lutego 2015 r.