Pytanie
 
Spółka z o.o. postanowiła skorzystać z praw wynikających z art. 89a ustawy o VAT. Faktury zostały wystawione na dłużnika w czerwcu i lipcu. Zawiadomienie do dłużnika zostało wysłane 25 sierpnia 2012 r., a potwierdzenie odbioru jest z 28 maja 2012 r. Spółka otrzymała również w czerwcu potwierdzenie z urzędu skarbowego dłużnika, że jest on podatnikiem VAT czynnym. W związku z toczącą się sprawą sądową i korzystnym wyrokiem dla spółki postanowiła ona zaczekać z korektą VAT na złe długi.
Czy w rozliczeniu VAT za grudzień 2012 r. spółka może rozliczyć tę ulgę na podstawie dokumentów z maja, czy też musi wysłać ponowne zawiadomienie?
 
Odpowiedź
 
Zasady korzystania z tzw. ulgi na złe długi z dniem 1 stycznia 2013 r. zaczęły obowiązywać w nowym brzmieniu. Obecnie, rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, odbywa się bez uprzedniego zawiadamiania dłużnika.
 
Uzasadnienie
 
Regulacje art. 89a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. z dniem 1 stycznia 2013 r., otrzymały nowe brzmienie.
Stosownie do treści art. 89a ust. 1 i 1a u.p.t.u. podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.
Warunki, jakie muszą być spełnione aby wierzyciel mógł skorygować podatek należny regulują przepisy art. 89a ust. 2 u.p.t.u.
Konieczne jest aby:
- dostawa towaru lub świadczenie usług było dokonane na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
- na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
- od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.
Korekta może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.
Do obowiązków wierzyciela, obecnie, zgodnie z art. 89a ust. 5 u.p.t.u. należy jedynie złożenie zawiadomienia o wykonanej korekcie do właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika.