Odpowiedź

Zwolnieniu podlegają środki przeznaczone na cele mieszkaniowe. Natomiast w przypadku przeznaczenia ich na spłatę kredytu, który dotyczy nieruchomości o charakterze użytkowym, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, nie jest spełniona przesłanka przeznaczenia ich na własne cele mieszkaniowe. Pomimo tego, iż kredyt został pierwotnie zaciągnięty na budynek mieszkalny, to spłata kredytu dotyczy już nieruchomości niemieszkalnej, a tym samym nie będzie związana z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych podatnika.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 2 u.p.d.o.f., za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

a) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1,

b) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,

c) spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Jak wynika z powyższych przepisów, zwolnieniu podlegają środki przeznaczone na cele mieszkaniowe. Natomiast w przypadku przeznaczenia ich na spłatę kredytu, który dotyczy nieruchomości o charakterze użytkowym, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, nie jest spełniona przesłanka przeznaczenia ich na własne cele mieszkaniowe. Pomimo tego, iż kredyt został pierwotnie zaciągnięty na budynek mieszkalny, to spłata kredytu dotyczy już nieruchomości niemieszkalnej, a tym samym nie będzie związana z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych podatnika.

Artur Kowalski

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów