Odpowiedź:

Przeznaczenie części zysku za dany rok na kapitał zakładowy stanowi zmianę umowy spółki w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i podlega opodatkowaniu PCC. Momentem podatkowym będzie podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku.

Uzasadnienie:

Na mocy art. 257 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.
Zmianę umowy spółki odrębnie definiują przepisy podatkowe. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 626) - dalej u.p.c.c. - omawianemu podatkowi podlegają między innymi umowy spółki - zob. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) u.p.c.c.) - oraz zmiany tych umów (art. 1 ust. 1 pkt 2 u.p.c.c.). Przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie stosuje się przy tym odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany.
W myśl art. 1 ust. 3 u.p.c.c. w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się w szczególności podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.c.c. powstaje między innymi z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną. Obowiązek podatkowy ciąży przy tym na spółce (art. 4 pkt 9 u.p.c.c.), a podstawą opodatkowania jest wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b u.p.c.c.). Podatek ustala się natomiast według stawki 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 u.p.c.c.).
Powyższe oznacza, że skoro wspólnicy podjęli uchwałę o przeznaczeniu części zysku za dany rok obrotowy na kapitał zakładowy, operacja taka stanowi zmianę umowy spółki w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nawet jeśli do podwyższenia doszło na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki. Od kwoty podwyższenia należy zapłacić 0,5% podatku w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. W tym samym terminie należy także złożyć PCC-3.

Paweł Ziółkowski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego