Odpowiedź:
Obowiązek pracodawcy polegający na refundacji kosztów poniesionych przez pracownika na zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze skorelowany jest z badaniami profilaktycznymi. Nie ma zatem podstaw do zwracania pracownikowi kosztów, jakie poniósł na zakup takich okularów wyłącznie na podstawie zaświadczenia lekarskiego, jakie uzyskał w ramach publicznej opieki zdrowotnej.
Uzasadnienie:
W myśl § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej – czyli wstępnych, okresowych lub kontrolnych, przeprowadzone zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502), wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
Ze względu na to, że powyższy przepis jest bardzo ogólny, pracodawca w wewnętrznym akcie prawnym (np. regulaminie, zarządzeniu, decyzji itp.) powinien określić szczegółowe zasady przydziału okularów, w szczególności kwotę refundacji, czasookres ich używalności, a także ewentualnie termin, w jakim pracownik może się ubiegać o zwrot kosztów zakupionych przez siebie okularów.
W opisanym przypadku, gdy posiadający wciąż ważne badania profilaktyczne pracownik, po konsultacji lekarskiej poza ramami profilaktycznej opieki zdrowotnej zapewnionej przez pracodawcę, podczas której stwierdzono u niego pogorszenie wzroku, zakupił okulary korygujące wzrok, nie przysługuje mu roszczenie do pracodawcy o pokrycie kosztów tych okularów. Trzeba bowiem pamiętać, że obowiązek refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów do pracy przy komputerze jest skorelowany z badaniami profilaktycznymi, o których była mowa powyżej.
Pracownik pomijając w całej procedurze swojego pracodawcę (nie wystąpił do niego z prośbą o skierowanie na badania profilaktyczne w związku z pogorszeniem stanu zdrowia), automatycznie pozbawił się szansy na skorzystanie z przysługującego mu uprawnienia uzyskania zwrotu kosztów okularów do pracy przy komputerze.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 20 marca 2015 r.