Spółka z o.o. podjęła uchwałę o podniesieniu kapitału (wg umowy spółki wystarczy uchwała do podniesienia kapitału). Dopłatę na podniesienie kapitału wnoszą starzy, a nie nowi udziałowcy.
Czy podniesienie kapitału wiąże się z uiszczeniem PCC?

Tak, podwyższenie kapitału skutkuje powstaniem obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych.
Już na wstępie odpowiedzi na pytanie należy wskazać, że katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zamieszczony został w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) - dalej u.p.c.c. Co ważne, katalog zamieszczony w art. 1 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c. ma charakter zamknięty, a co za tym idzie, jeżeli jakaś czynność (umowa) nie została w nim wyszczególniona nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k u.p.c.c. ustawodawca wskazał, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega m.in. umowa spółki.
Zaznaczyć przy tym trzeba, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy spółki, jeżeli powoduje ona podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Zgodnie z treścią regulacji art. 1 ust. 3 pkt 2 u.p.c.c., w przypadku spółki kapitałowej za zmianę umowy spółki uznaje się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.
Oznacza to, że podwyższenia kapitału nawet dokonywane bez faktycznej zmiany umowy spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki.
W art. 9 pkt 11 u.p.c.c. ustawodawca zwolnił od podatku pewne umowy spółki i ich zmiany. Po przeprowadzonej analizie należy stwierdzić, że żadne z powołanych w tym przepisie zwolnienie nie ma zastosowana w analizowanym przypadku, a to oznacza, że podwyższenie kapitału podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki.