Spółka z o.o. wykupiła po leasingu operacyjnym dwa samochody: pierwszy 15 września 2005 r., kwota netto - 9306,20 VAT, drugi 29 października 2007 r., 566,10 VAT. Oba były samochodami osobowymi, więc odliczono tylko 60% VAT. W lipcu 2010 r. spółka chce dokonać sprzedaży tych samochodów dla osób fizycznych.
Czy dla tej sprzedaży konieczne jest założenie kasy fiskalnej i zaewidencjonowanie tej sprzedaży (spółka do tej pory nie dokonywała sprzedaży dla osób fizycznych)? Z jaką stawką powinna nastąpić sprzedaż?
Czy konieczna jest korekta odliczonego VAT przy zakupie tych aut?Zaewidencjonowanie sprzedaży tych samochodów za pomocą kasy rejestrującej nie będzie konieczne. Szczegóły oraz odpowiedzi na pozostałe pytania znajdują się w uzasadnieniu.
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.). Zwolnienia z tego obowiązku określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797) - dalej r.z.k.r.
Przepisy r.z.k.r. nie przewidują zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania dostaw samochodów (w tym samochodów osobowych). Tym niemniej skoro spółka z o.o. dotychczas nie dokonywała sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania obejmującego podatników, u których kwota obrotu z działalności podlegającej obowiązkowi ewidencjonowania nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł (zob. § 3 ust. 1 pkt 3 r.z.k.r.).
A zatem w przedstawionej sytuacji spółka nie będzie obowiązana do zaewidencjonowania sprzedaży samochodów za pomocą kasy rejestrującej. Nie jest jednak wykluczone, że sprzedaż ta spowoduje utratę prawa do korzystania przez spółkę ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 r.z.k.r. Stanie się tak, jeżeli łączna wartość sprzedaży tych samochodów przekroczy 40.000 zł. Oznaczać to będzie, że w razie ewentualnego wystąpienia w przyszłości sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej spółka będzie obowiązana do zaewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej (nie zmieni to jednak faktu, że zaewidencjonowanie sprzedaży samochodów, o których mowa, nie będzie konieczne; utrata prawa do zwolnienia następuje bowiem dopiero po dwóch miesiącach, licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu przekroczenia limitu 40.000 zł – zob. § 3 ust. 5 r.z.k.r.).
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że dostawa (sprzedaż) przedmiotowych samochodów będzie zwolniona od podatku. Wynika to z § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799). Mimo to, korekta podatku naliczonego przy ich wykupie nie będzie konieczna. Wartość początkowa przedmiotowych samochodów nie przekroczyła 15.000 zł, a zatem upływ 12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano samochody do użytkowania, wyłączył konieczność takiej korekty (zob. art. 91 ust. 7 w związku z art. 91 ust. 7c zdanie drugie u.p.t.u.).