Wystawiliśmy fakturę na zaliczkę 100% w WDT 1 lipca 2010 r.- dzień wpłaty zaliczki 100%. Klient przyjechał po towar 19 lipca 2010 r., ale zabiera 2/3 towaru, jaki wynika z zaliczki, bo 1/3 towaru nie została wyprodukowana.
Jak teraz mamy postąpić z VAT?
Czy mogę wystawić fakturę korektę do towaru, który nie wyjechał?

W podatku dochodowym muszę wykazać 100% wpłatę do przychodów podatkowych za lipiec 2010 r.

Jeżeli pozostała 1/3 dostawy zostanie zrealizowana i dostawca nie zwrócił zaliczki, brak jest podstaw do tego aby cokolwiek korygować.
Wyznaczając moment powstania obowiązku podatkowego w WDT należy odwołać się do regulacji art. 20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. Według ust. 1 art. 20 u.p.t.u. w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Z tym jednak, że w kolejnych regulacjach ustawodawca zastrzegł, że w przypadku gdy przed upływem terminu powołanego w poprzednim zdaniu podatnik wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jednocześnie wskazane zostało, że jeżeli przed dokonaniem dostawy otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny. Jak zatem widać, prawodawca podatkowy wiąże moment powstania obowiązku podatkowego w WDT zasadniczo z upływem terminu, ale jeżeli przed tym terminem zostanie wystawiona faktura to właśnie z fakturowaniem.
Skoro więc w analizowanej sytuacji podatnik otrzymał zaliczkę na poczet WDT i zafakturował taką zaliczkowaną czynność, to wraz z wystawieniem faktury powstał obowiązek podatkowy.
Jak zostało wskazane w treści pytania podatnik dostarczył tylko 2/3 zamówionego towaru; jednak czytelnik nie doprecyzował co będzie z pozostałą częścią zamówienia. Stwierdzić należy, że jeżeli pozostała 1/3 dostawy zostanie zrealizowana i dostawca nie zwrócił zaliczki, brak jest podstaw do tego aby cokolwiek korygować. Gdyby dostawca zwrócił część zaliczki, wówczas koniecznym byłoby dokonanie korekty zmniejszającej faktury zaliczkowej.