Odpowiedź:
Wynajem na cele mieszkaniowe podlega zwolnieniu. Wynajem na cele krótkoterminowe podlega opodatkowaniu według stawki 8%.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., zwolnione z podatku VAT są usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Nie jest tu istotne kto dokonuje wynajmu mieszkania, lecz na jakie cele. Dlatego też, jeżeli osoba fizyczna wynajmuje mieszkanie innej osobie z przeznaczeniem na cele mieszkalne, taka usługa będzie zwolniona z podatku VAT.
Również organy podatkowe potwierdzają, iż w sytuacji wynajmu mieszkania innej firmie na cele mieszkaniowe np. dla pracowników można zastosować zwolnienie. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 2 grudnia 2011 r., IPPP3/443-1234/11-2/JK, w którym możemy przeczytać:
„(…)Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem lokalu mieszkalnego, który na podstawie umowy najmu wynajmuje polskiej spółce prawa handlowego, zajmującej się działalnością w obszarze telekomunikacji. W treści umowy najemca zobowiązuje się wykorzystywać lokal wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zamiar zmiany sposobu wykorzystania lokalu wymaga pisemnej zgody Wnioskodawcy. Wynajmujący nie ma prawa do podnajmowania lokalu. W rzeczywistości w lokalu mieszkają zagraniczni pracownicy spółki.
Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca wynajmując lokal mieszkalny wyłącznie na cele mieszkaniowe, spółce prawa handlowego, w którym mieszkają zagraniczni pracownicy spółki realizuje wymienione wyżej przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 u.p.t.u. Okoliczności tej nie zmienia fakt, iż najem dokonany jest na rzecz spółki prawa handlowego. Istotny jest bowiem cel, w jakim lokal mieszkalny jest wynajmowany przez Wnioskodawcę - wynajmowany jest najemcy z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.
Reasumując, w analizowanym stanie faktycznym, wynajem przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy (…)”.
Zwolnienie, o którym mowa powyżej,  w myśl art. 43 ust. 20  u.p.t.u.,  nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy VAT. W pozycji tej zostały wymienione usługi w grupowaniu PKWiU 55  "Usługi związane z zakwaterowaniem" obciążone są 8 % podatkiem VAT.
Usługa krótkotrwałego zakwaterowania jest kwalifikowana w PKWiU 55.20.19.0. Również organy podatkowe potwierdzają, iż w takiej sytuacji można zastosować stawkę 8%, czego przykładem jest pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w piśmie z dnia 29 grudnia 2014 r., IPTPP1/443-783/14-4/AK, w którym możemy przeczytać:
„(…)Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni jest czynnym, zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonał zakupu apartamentów w miejscowości nadmorskiej. Apartamenty są wynajmowane. W ramach podpisanej umowy z jednym kontrahentem wystawiana jest comiesięczna faktura za świadczoną usługę. Umowa została określona jako umowa dzierżawy. Z treści umowy, wynika, iż jej przedmiotem jest wykorzystywanie lokali jako miejsc krótkotrwałego zakwaterowania. Umowa jest zawarta na czas określony. Klasyfikacja statystyczna świadczonej usługi według obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług -55.20.19. Odnosząc opisany stan faktyczny sprawy do ww. przepisów należy stwierdzić, że skoro usługi świadczone przez Wnioskodawcę sklasyfikowane zostały pod symbolem PKWiU 55.20.19.0 są objęte poz. 163 załącznika Nr 3 do u.p.t.u., który przewiduje zastosowanie stawki 8% dla usług zawierających się w dziale 55 PKWiU. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż świadczone przez Wnioskodawczynię usługi wynajmu apartamentów sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55.20.19.0 podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT, tj. 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 u.p.t.u. w związku z art. 146a pkt 2 u.p.t.u. oraz poz. 163 załącznika Nr 3 do u.p.t.u. (…)”.

Rafał Styczyński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 11.09.2015 r.