Pytanie

Spółka jest podatnikiem VAT, wykonuje budowę stacji bazowej na Litwie. Pracownicy musieli dokupić cześć materiałów na Litwie, które zainstalowali na miejscu. Otrzymaliśmy fakturę na te materiały z litewskim VAT.
Czy do kosztów można zaliczyć kwotę brutto, czy netto pomimo że VAT litewskiego nie możemy odliczyć?

Odpowiedź

Kwota litewskiego podatku od wartości dodanej, którego zwrotu tamtejsze organy podatkowe odmówiły będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu natomiast kwota podatku o którego zwrot spółka nie wystąpiła nie stanowi kosztów uzyskania dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie

Zasadą jest, że podatku od towarów i usług nie uważa się za koszt uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Nie można jednak utożsamiać zharmonizowanego podatku od wartości dodanej obowiązującego w innych krajach UE z polskim podatkiem od towarów i usług – w efekcie należy przyjąć, że przepis ten nie ma zastosowania do zagranicznego VAT (tak wypowiedział się m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku z 27 grudnia 2007 r., I SA/Gl 924/07).

Niezależnie od powyższego organy podatkowe stoją na stanowisku, że unijny podatek od towarów i usług zapłacony w innym państwie członkowskim nie jest wydatkiem poniesionym definitywnie, podatnikowi bowiem przysługuje prawo starania się o jego zwrot.

W efekcie, by zagraniczny VAT zaliczyć do kosztów podatkowych, musi zostać spełniony wymóg definitywności poniesienia tego wydatku. Należy rozróżnić sytuację, gdy spółka występuje do organów podatkowych Litwy o zwrot podatku i spotyka się z odmową od sytuacji, gdy spółka nie wystąpi o ten zwrot bądź wystąpi, otrzymując zwrot podatku. Tylko w pierwszej sytuacji litewski VAT, jako koszt definitywnie poniesiony, będzie mógł stanowić koszt podatkowy spółki (interpretacji Ministerstwa Finansów z 11 lutego 2009 r., IPPB5/423-170/08-4/DG).

Wydaje się jednak, że obecnie w orzecznictwie sądowym utwierdza się jeszcze dalej idący pogląd. Twierdzi się, że nabycie towarów w innym państwie członkowskim nie daje uprawnienia odliczenia podatku naliczonego VAT na warunkach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, zatem brak podstaw do uznania, że podatnik nie skorzystał z odliczenia w warunkach przysługiwania mu tego odliczenia. Podatek zapłacony od wartości dodanej, wynikający ze stosownych faktur jest więc dla podatnika kosztem niezależnie od wystąpienia do obcego państwa o zwrot (podobnie wypowiedział się m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny Gdańsku w wyroku z 27 września 2011 r., I SA/Gd 571/11). Zastosowanie się do interpretacji sądu może jednak, w sporze z organami podatkowymi, być obarczone pewnym ryzykiem podatkowym.

Krzysztof Klimek

Prawnik, wieloletni pracownik organów celnych i skarbowych. Specjalista w zakresie podatków dochodowych.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego