W związku z awarią doszło do uszkodzenia mojego lokalu użytkowego. Szkodę zgłosiłam spółdzielni mieszkaniowej i ubezpieczyciel spółdzielni wypłacił mi odszkodowanie. Powyższy lokal wynajmuję w ramach tzw. najmu prywatnego, a przychody z tytułu najmu rozliczam na zasadach ryczałtu (8,5%).
Czy otrzymane odszkodowanie stanowi dla mnie przychód?
Jeżeli tak, to jak się z tego mam rozliczyć?

Odszkodowanie, o którym mowa w pytaniu, nie mieści się w zakresie przychodów z najmu. Nie jest ono bowiem świadczeniem (pieniężnym, bądź niepieniężnym) otrzymanym z tytułu najmu. W związku z tym nie podlega ono opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Odszkodowanie, o którym mowa w pytaniu, nie mieści się w zakresie przychodów z najmu. Nie jest ono bowiem świadczeniem (pieniężnym, bądź niepieniężnym) otrzymanym z tytułu najmu. W związku z tym nie podlega ono opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Kwota odszkodowania nie będzie także opodatkowana na zasadach ogólnych. Będzie bowiem, korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego. Regulacje prawne dotyczące opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zawarte są w ustawie z 20 dnia listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) - dalej u.z.p.d. W tej formie opodatkowane mogą być również przychody z najmu (oraz podobnych umów) uzyskiwane poza działalnością gospodarczą. Definicję przychodów z najmu zawiera przepis art. 6 ust. 1a u.z.p.d. Zgodnie z powołanym przepisem opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym. Odszkodowanie, o którym mowa w pytaniu, nie mieści się w zakresie przychodów z najmu. Nie jest ono bowiem świadczeniem (pieniężnym, bądź niepieniężnym) otrzymanym z tytułu najmu. W związku z tym nie podlega ono opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Należałoby się natomiast zastanowić, czy nie jest to przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wydaje się, że otrzymane odszkodowanie można zaliczyć do przychodów z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Przychód taki podlegać będzie opodatkowaniu, o ile zastosowania wobec niego nie będą znajdować zwolnienia podatkowe. W kontekście sytuacji opisanej w pytaniu zauważyć należy, że zwolnione od podatku dochodowego są:
• inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień:
a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono;
• kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:
a) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane wedle skali, bądź stawką liniową,
b) dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 (związanego z inwestowaniem składki ubezpieczeniowej).
Kwota odszkodowania otrzymana od ubezpieczyciela – w związku z tym, że nie dotyczy składników majątku związanych z działalnością (najem jest opodatkowany w ramach odrębnego źródła przychodów, a nie w ramach działalności) - będzie korzystała ze zwolnienia podatkowego.