Czy odsetki od lokat wspólnot mieszkaniowych, które są naliczane do dochodu należy opodatkować podatkiem dochodowym?
Jak rozumiem, w pytaniu chodzi o dochód osiągnięty przez członka wspólnoty mieszkaniowej. Jeśli tak, to mamy do czynienia z przychodem do opodatkowania.
Zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) - dalej u.p.d.o.f., za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności:
1) kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
2) zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
3) alimenty i stypendia,
4) dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 u.p.d.o.f., dopłaty i nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 u.p.d.o.f.
5) oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.
Wykaz ten jest otwarty, a zatem jeśli podatnicy (osoby fizyczne) otrzymali wspomniany w pytaniu dochód z tego tytułu, podlega on opodatkowaniu.