Jako samorządowa instytucja kultury organizowaliśmy konkurs filmowy, który wygrał obywatel Rosji. Nagroda w wysokości 30.000 zł.
Czy od tej nagrody należy potracić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%?
Jaką deklarację wystawić zwycięzcy?
Nie mamy certyfikatu rezydencji.

W sytuacji gdy nie posiadacie Państwo certyfikatu rezydencji osoby będącej mającej miejsce zamieszkania na terytorium Rosji, to stosownie do postanowień art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a (nierezydentów), przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 (w tym z nagród) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu. Ponadto do końca lutego następnego roku podatkowego należy przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imienną informację IFT-1R.
W myśl art. 3 ust. 2a u.p.d.o.f., osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Zasady opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych przez nierezydentów reguluje art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 i innych - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu. Stosownie do treści art. 29 ust. 2 u.p.d.o.f. przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji podatkowej wystawionego przez administrację podatkową właściwą dla danego odbiorcy potwierdzającego, że jest on w danym kraju podatnikiem podatku dochodowego podlegającym w tym kraju opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce (kraj) ich uzyskania. Jeżeli nie posiadacie Państwo certyfikatu rezydencji, to - zgodnie z ww. normami - to na Was ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego związane z poborem podatku (zaliczki na podatek) i złożenia właściwych deklaracji.
W takiej sytuacji należy pobrać podatek dochodowy w wysokości 20% i do końca lutego następnego roku podatkowego przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imienną informację IFT-1R - art. 42 ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f.