Pytanie

Duńczyk będący od dnia 1 lutego 2010 r. polskim rezydentem podatkowym prowadzi firmę osobową w Polsce i w Danii. W Polsce jest opodatkowany podatkiem liniowym. W Danii urząd skarbowy najpierw pobrał od niego podatek od dochodów za poprzednie lata firmy prowadzonej w Danii a teraz podatek ten zostanie mu zwrócony.
Czy dochody z duńskiej firmy muszą być wykazane i opodatkowane w Polsce?
Na jakim formularzu?

Odpowiedź

Dochód z działalności gospodarczej wykonywanej na terenie Danii przez duńskiego rezydenta podatkowego w ogóle nie podlegał opodatkowaniu w Polsce. Natomiast po zmianie rezydencji na polską, dochód ten teoretycznie mógłby podlegać opodatkowaniu, jednak korzysta ze zwolnienia, a z uwagi na wybraną formę opodatkowania (podatek liniowy) dochód ten nie ma wpływu na wysokość podatku dochodowego w Polsce.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: 1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub 2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zatem w świetle powyższych przepisów uzyskiwanie przez polskiego rezydenta dochodów nawet za granicą powoduje, iż co do zasady powinien się z nich rozliczyć w Polsce.
Na mocy jednak art. 4a u.p.d.o.f. przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W niniejszej sprawie decydujące są postanowienia Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 43, poz. 368, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Konwencji zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa (polskiego) podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce), chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie (w Danii) działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób (w Danii), to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie (w Danii), jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można przypisać je temu zakładowi.

Na mocy art. 22 ust. 1 Konwencji w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Danii, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania. Jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Przechodząc na grunt przepisów u.p.d.o.f. - zgodnie z art. 30c ust. 4 u.p.d.o.f - jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a dochody te nie są zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Ponieważ jednak opisane dochody duńskie są zwolnione z podatku w Polsce, podatnik polski opodatkowany liniowo, nie ma obowiązku łączenia tych dochodów z dochodami polskimi.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego