Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Przez kilka ostatnich lat płaciliśmy zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej.

Czy w związku z utratą prawa do stosowania zaliczek uproszczonych – za lata 2013 i 2014 ponieśliśmy stratę podatkową – jesteśmy zobowiązani zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zmianie sposobu wpłacania zaliczek?

Odpowiedź:

O zmianie zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy należy zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego, nawet jeśli zmiana jest spowodowana utratą prawa do zaliczek uproszczonych.

Uzasadnienie:

Zaliczki na podatek dochodowy mogą być opłacane na kilka sposobów – miesięcznie, kwartalnie oraz według metody uproszczonej. Zgodnie z art. 25 ust. 6-7a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek są obowiązani:

1) w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek;

2) stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym;

3) wpłacać zaliczki w obowiązujących terminach;

4) dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy na zasadach ogólnych.

Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy zapłaty zaliczek dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek (art. 25 ust. 7a u.p.d.o.p.). Mimo zatem że w sytuacji określonej w pytaniu rezygnacja z uproszczonej formy rozliczania zaliczek nie wynika z woli podatnika, tylko jest rezultatem niespełniania ustawowego warunku (poniesienie straty w dwój kolejnych latach podatkowych), podatnik powinien zawiadomić naczelnika swojego urzędu skarbowego o zmianie formy opłacania zaliczek. Jest to po prostu wymóg formalny, który należy spełnić, żeby nie narazić się na sankcje ze strony organu podatkowego.

Paweł Ziółkowski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 24.12.2015 r.