Odpowiedź:
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oblicza się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeżeli zatem pracodawca ma obowiązek opłacać składki na wyżej przywołane Fundusze za pracownika, a w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tego pracownika jest uwzględniana wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia polegającego na wykorzystywaniu samochodu służbowego do celów prywatnych, to przedmiotowa wartość powinna być uwzględniana również w podstawie wymiaru składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 149) – dalej u.p.z., obowiązkowe składki na Fundusz Pracy oblicza się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tym zastrzeżeniem, że do podstawy wymiaru składek na Fundusz Pracy nie stosuje się ograniczenia w postaci rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podobnie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 272 z późn. zm.) – dalej u.o.r.p., stanowi, że składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia w postaci rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tym miejscu należy zauważyć, że jak wynika to z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) dla potrzeb ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustala się wartość pieniężną świadczeń w naturze, w tym nieodpłatnych świadczeń, które stanowią przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych. Oznacza to, że w istocie nieodpłatne świadczenie polegające na wykorzystywaniu samochodu służbowego do celów prywatnych przybiera postać kwoty pieniężnej, którą uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że jeżeli pracodawca ma obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracownika, a w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tego pracownika jest uwzględniana wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia polegającego na wykorzystywaniu samochodu służbowego do celów prywatnych, to przedmiotowa wartość powinna być uwzględniana również w podstawie wymiaru składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Piotr Kostrzewa, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 13 lutego 2015 r.