Odpowiedź:

Nagroda za wykonanie obowiązków w 2016 r., na której przyznanie i wysokość nie ma wpływu absencja chorobowa, nie powinna być uwzględniana w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 92 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), wynagrodzenie chorobowe oblicza się na zasadach, które obowiązują przy obliczaniu zasiłku chorobowego. Z art. 41 ust. 1 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.) – dalej u.ś.p. wynika, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.

Zgodnie z przyjętą przez ZUS interpretacją art. 41 ust. 1 u.ś.p. w razie braku postanowień o zachowywaniu prawa do składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku należy uznać, że składnik wynagrodzenia nie przysługuje za okres pobierania zasiłku i powinien być przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru.
Jeżeli jednak, mimo braku odpowiednich postanowień w przepisach płacowych lub umowach o pracę, pracodawca udokumentuje, że składnik wynagrodzenia jest pracownikowi wypłacany za okres pobierania zasiłku, składnika tego nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku.

Odnosząc powyższe do przypadku przedstawionego w pytaniu należy stwierdzić, że nagroda za wykonanie obowiązków w 2016 r., na której przyznanie i wysokość nie ma wpływu absencja chorobowa, nie powinna być uwzględniana w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Jednocześnie należy zauważyć, że pracodawca jest w stanie dokumentować, że absencja chorobowa nie ma wpływu na wysokość nagrody, gdyż nagrodę za wykonanie obowiązków w 2016 r. w tej samej wysokości otrzymali zarówno pracownicy, którzy w 2016 r. nie chorowali, jak również ci, którzy w tym roku byli niezdolni do pracy wskutek choroby.

Piotr Kostrzewa, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  7.04.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów