Odpowiedź:
Wycena według skorygowanej ceny nabycia będzie prawidłowa. Kontrahent wypłaci Państwu kwotę równą wartości nominalnej należności. W Państwa przypadku chodzi o to, aby przy wycenie na dzień bilansowy wydzielić z całej kwoty należności kwotę odsetek. Właściwą w tym przypadku stopą procentową będzie oprocentowanie po jakim nabywca akcji mógłby uzyskać kredyt bankowy na zakup akcji.
Odroczyliście Państwo termin płatności nabywcy. Udzieliliście mu zatem pożyczki. Oznacza to, że sprzedaliście nabywcy produkt o określonym poziomie ryzyka, za który należy się Wam określone wynagrodzenie – takie jak za udzielenie pożyczki. Należy zatem zastosować oprocentowanie, które będzie odzwierciedlać ryzyko nabywcy akcji i finansowanej transakcji. Czyli takie, po jakim bank udzieliłby nabywcy kredytu na sfinansowanie zakupu akcji.
Oczywiście moglibyście Państwo te pieniądze zagospodarować w inny sposób, np. inwestując w obligacje. Wówczas Wasze wynagrodzenie byłoby inne. Problem jednak w tym, że tego nie zrobiliście. Nie zainwestowaliście w obligacje, tylko sprzedaliście nabywcy produkt o nazwie pożyczka. Dlatego zastosowanie wynagrodzenia, które moglibyście zarobić na obligacjach, byłoby nieprawidłowe. Jest to transakcja alternatywna, która nigdy się nie zrealizuje.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) – dalej u.o.r. – instrument finansowy to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikając skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. Zatem należności, o które Państwo pytacie, są instrumentem finansowym. Termin spłaty należności (dłuższy niż zwyczajowy) wskazuje, że faktycznie udzieliliście pożyczki osobie, która akcje nabyła.
Zgodnie § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.) pożyczki wycenia się według skorygowanej ceny nabycia.

Maciej Soprych, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 15.02.2016 r.