Czy można zaksięgować w październiku fakturę korektę, powodującą zmniejszenie podatku naliczonego, wystawioną we wrześniu i otrzymana we wrześniu? Czy należy korygować deklarację za wrzesień?
W przypadku faktur korygujących podatnik nie ma prawa do przeniesienia rozliczenia na następny miesiąc.
Zgodnie z art. 86 ust. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, o której mowa w art. 29 ust. 4a lub 4c, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał.
W ww. art. 29 ust. 4a i 4c u.p.t.u. mowa z kolei, o fakturach korygujących wystawionych w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w fakturze pierwotnej, w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.
Jak wynika z treści ww. przepisu, ustawodawca nie zostawił podatnikom prawa wyboru miesiąca, w rozliczeniu za który zobowiązani są uwzględnić fakturę korygującą zmniejszającą podatek naliczony. W takich sytuacjach miesiącem tym jest miesiąc otrzymania faktury korygującej.
Ponieważ w zapytaniu nie wskazano z jaką sytuacją mamy do czynienia w niniejszym przypadku, tj. z jakiej przyczyny korekta została wystawiona, należy również zwrócić uwagę na art. 88 ust. 3a pkt 2 u.p.t.u.
Przepis ten stanowi, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.
Jeżeli zatem okazałoby się, że w niniejszym przypadku mamy do czynienia z fakturą korygującą transakcję, która jest zwolniona od VAT lub nie podlega temu podatkowi, a która nieprawidłowo została przez sprzedawcę opodatkowana, nabywca winien taką korektę uwzględnić w rozliczeniu za miesiąc, w którym uwzględnił fakturę pierwotną. Obowiązek wstecznego rozliczenia takiej korekty wynika z faktu, że zgodnie z ww. przepisem, w przypadkach w nim opisanych podatnikowi w ogóle nie przysługuje prawo do odliczenia podatku.