Pytanie użytkownika LEX Biznes Księgowość:

Prowadzimy biuro rachunkowe. Niektórzy nasi klienci aktualnie przesyłają nam dane dotyczące sprzedaży w plikach JPK. W celu uniknięcia konieczności numerowania nadmiernej ilości dokumentów wg KPiR z podwojoną, a czasem potrojoną ilością dokumentów w stosunku do tej sprzed roku 2018 (za którą to czynność klienci nie chcą dodatkowo płacić), w KPiR całą sprzedaż chcemy, jak dotychczas, księgować jedną kwotą na koniec miesiąca. Czy jest to zgodne z przepisami? Bardzo prosimy o szczegółowe wyjaśnienie i podanie podstaw prawnych na poparcie tez ujętych w wyjaśnieniu.


Odpowiedź

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - dalej r.k.p.i.r., jeżeli podatnik prowadzi odrębną ewidencję sprzedaży VAT, o której mowa w art. 109 ust. 1 (zwolniony) lub 3 (czynny) ustawy o podatku od towarów i usług, zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży towarów i usług mogą być dokonywane na koniec miesiąca łączną kwotą wynikającą z miesięcznego zestawienia sporządzonego na podstawie danych wynikających z tej ewidencji.

Zestawienie to powinno zawierać co najmniej następujące dane:
- datę (zawartą w nagłówku JPK_VAT) i kolejny numer zestawienia (brak w JPK_VAT),
- sumę przychodów ze sprzedaży netto (brak w JPK_VAT) pomniejszoną o wartość towarów i usług niestanowiącą przychodów i powiększoną o przychody nieobjęte obowiązkiem ewidencjonowania dla celów podatku od towarów i usług.

W efekcie wydaje się, że JPK może stanowić zestawienie sporządzone na podstawie ewidencji VAT. Należy jednak upewnić się, że plik JPK zawiera wszystkie wymagane elementy(w szczególności uzupełnić o kolejny numer zestawienia i sumę przychodów), oraz że nie zachodzi potrzeba skorygowania go o przychody nieujęte w ewidencji VAT i sprzedaż niestanowiącą przychodu.

Wydaje się, że dopuszczalne będzie przechowywanie tego zestawienia w formie elektronicznej (zmodyfikowanego pliku JPK), przepis § 21 r.k.p.i.r. nie wymaga bowiem formy pisemnej.

Proszę jednak zwrócić uwagę, że regulacja ta nie pozwala na ujmowanie korekt odrębnie w KPiR - należy wygenerować zestawienie w odrębnym pliku i w KPiR sprzedaży ująć całą sprzedaż jednym wpisem. Wydaje się, że wymagało to będzie jednak co najmniej importu do arkusza kalkulacyjnego.