W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  • nabycia towarów i usług,
  • dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki:

  • odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług,
  • towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. 

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Do listy wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zalicza się ograniczenie, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Poza tym z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

 


Czy parafia może w jakiejkolwiek formie odzyskać podatek od usług i towarów?

Parafia nie jest płatnikiem VAT, gdyż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług. Kiedy realizuje zadania realizowane przy wsparciu finansowym w ramach strategii rozwoju lokalnego, będzie również opłacać faktury VAT. Realizacja projektu nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi, stąd powstało pytanie, czy parafia może VAT zaliczyć jako wydatek kwalifikowany.

Parafia zakłada, że nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT, ponieważ realizowany projekt nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Sam podatek VAT będzie mogła zaliczyć jako wydatek kwalifikowany.

Organ interpretujący jednoznacznie potwierdził brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu przez parafię. Nie będzie ona miała prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją zadania. W konsekwencji parafii nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku.

Poza tym parafia nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, ale ponieważ parafia nie spełnia tych warunków, nie będzie miała możliwości ubiegania się o zwrot VAT na podstawie przepisów rozporządzenia.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 9 kwietnia 2024 r, nr 0112-KDIL1-3.4012.70.2024.1.TK

Czytaj również: Niższy VAT dla branży beauty może wywołać liczne spory >>