Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego jest czynnym podatnikiem VAT, rozliczającym i składającym comiesięczne deklaracje VAT-7 do właściwego urzędu skarbowego. Wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie prowadzenia placówek oświatowych, edukacji publicznej, pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji - w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Realizując doposażenie pracowni dostępnych uczniom szkoły, nikomu nie wynajmowanych ani wydzierżawionych na podstawie umów cywilnoprawnych, powiat będzie przeprowadzał inwestycję wykorzystywaną wyłącznie do działalności niepodlegającej VAT.

Prawo do odliczenia VAT zapłaconego w trakcie realizacji zadania

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane. Co do zasady, organy władzy publicznej, w związku z realizacją nałożonych na nie zadań, nie występują jako podatnicy VAT, a dokonywane czynności nie stanowią czynności podlegających VAT. Organy te wyjątkowo mogą zostać uznane za podatników VAT jedynie w przypadku, gdy wykonują czynności niemieszczące się w zakresie zadań własnych lub mieszczące się w ramach zadań, ale czynią to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższe stanowi odzwierciedlenie art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

 

Sprawdź również książkę: Meritum Podatki 2024 >>


Powiat a prawo do odliczenia podatku

Poza tym powiat nie ma możliwości prawnej do odliczenia VAT zapłaconego w trakcie realizacji zadania, jeżeli wydatki nie są związane z prowadzoną działalnością opodatkowaną. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (sumy kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika) przysługuje, kiedy zostaną spełnione określone warunki:

  • odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik VAT,
  • towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności. Czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników. Z kolei czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług (w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej).

interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 maja 2024 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.218.2024.1.AKA

Czytaj również:  Wójt, burmistrz, prezydent - kto jest kim w samorządzie >>