Pytanie

Podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej rozlicza się na PIT-37 z umowy o pracę, rozliczał do tej pory ulgę internetową z faktur wystawianych na podatnika i jego żonę.
Czy w 2013 r. z ulgi tej będą mogli się dalej rozliczać jeśli fakturę przepisze się na jednego z nich, czy w tym przypadku ulga przepada?

Odpowiedź

Nie ma przeszkód, aby w przedstawionej sytuacji małżonek, który dotychczas nie korzystał z ulgi internetowej, skorzystał z tej ulgi w ramach zeznania za 2013 r. (i to nawet bez zmiany sposobu wystawiania faktur).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., podatnicy mogą odliczać od dochody wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet (do końca 2010 r. w lokalu lub budynku będącym miejscem zamieszkania podatnika) w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Jest to tzw. ulga internetowa.
Z dniem 1 stycznia 2013 r. dodany przy tym został art. 26 ust. 6h u.p.d.o.f., który to przepis ogranicza prawo do korzystania z ulgi internetowej. Przepis ten stanowi, że odliczenie w ramach ulgi przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

W świetle przytoczonego przepisu korzystanie z ulgi internetowej będzie w przedstawionej sytuacji możliwe nawet, jeżeli faktury za internet dalej będą wystawiane na obojga małżonków (chociaż nie ma przeszkód, aby ze względów profilaktycznych takiej zmiany u dostawcy internetu zażądać). Przytoczony przepis wyłączy możliwość korzystania z ulgi internetowej tylko przez małżonka, tj. podatnika, który z ulgi internetowej do tej pory korzystał (zakładając, że dotychczas z ulgi internetowej korzystał wyłącznie jeden z małżonków), tj. odliczał od swojego dochodu wydatki na internet. Przepis ten nie ma zastosowania do małżonki, która dotychczas nie korzystała z ulgi internetowej.

Bez znaczenia jest przy tym fakt, że chodzi o małżonków, gdyż nie ma przepisu nakazującego w przypadkach podobnych do omawianego traktować małżonków z punktu widzenia korzystania z ulgi internetowej łącznie. Nie ma również znaczenia, że w przedstawionej sytuacji w dwóch ostatnich latach małżonka była uprawniona do skorzystania z ulgi internetowej zamiast małżonka. Istotne jest jednie to, że małżonka dotychczas nie korzystała z ulgi internetowej.

Udzielona odpowiedź ma odpowiednie zastosowanie w przypadku podatników rozliczających się wspólnie z tytułu emerytury. Jeżeli z ulgi internetowej dotychczas korzystał tylko jeden z małżonków (tylko jeden z małżonków odliczał od dochodu wydatki na internet), nie ma przeszkód, aby w dwóch kolejnych latach (w ramach zeznań za 2013 i 2014 r.) z ulgi internetowej będzie mógł korzystać drugi z małżonków. Natomiast jeżeli dotychczas z ulgi internetowej korzystali oboje z małżonków (częściowo lub naprzemiennie w poszczególnych latach), skorzystanie z ulgi internetowej w 2013 r. oraz w latach kolejnych będzie niemożliwe.