Czy kwotę pieniężną zapłaconą za sprzęt ortopedyczny przez pracownika (faktura), który uległ wypadkowi przy pracy, można refundować z ZFŚS i wliczyć ją do limitu 380 zł korzystających ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f.?
Pracownik ten otrzymał już zapomogę w kwocie 2280 zł, korzystającą ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 u.p.d.o.f.
W przedstawionej sytuacji można skorzystać ze zwolnienia w ramach limitu 380 zł.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) - dalej u.z.f.ś.s., fundusz ten przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Działalnością socjalną są zaś usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Kwotę pieniężną zapłaconą za sprzęt ortopedyczny należy uznać za zapomogę, a więc świadczenie mieszczące się w definicji działalności socjalnej.
W chwili obecnej w przypadku zapomóg nakładają się dwa zwolnienia podatkowe i jedno zaniechanie poboru podatku. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., wolne od podatku są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Aby skorzystać z omawianego zwolnienia, musi mieć miejsce określone zdarzenie (np. zdarzenie losowe, w tym wypadek przy pracy), które powinno być odpowiednio udokumentowane.
Inne zwolnienie zostało określone w art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f. Zgodnie z tym przepisem, wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Aby skorzystać z omawianego zwolnienia, musi być określony rodzaj świadczenia (rzeczowe lub pieniężne) oraz właściwe źródło finansowania (ZFŚS lub fundusz związku zawodowego). Skoro w sytuacji określonej w pytaniu oba warunki są spełnione, można skorzystać także z tego zwolnienia. Należy jednak pamiętać, iż zwolnienie to należy rozliczać w skali roku, wobec czego, jeżeli pracownik otrzymałby inne świadczenia rzeczowe lub pieniężne - kwota zapomogi objęta zwolnieniem byłaby odpowiednio mniejsza.
Dodatkowo, na mocy postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 226, poz. 1819), zarządzone zostało zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od pomocy materialnej otrzymanej od zakładu pracy przez osoby poszkodowane na skutek katastrofy naturalnej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.), do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 6000 zł. Wypadek przy pracy to jednak nie klęska żywiołowa, wobec czego zaniechanie to nie ma zastosowania.