Osoba prowadząca działalność gospodarczą (PKPiR, zwolnienie podmiotowe w VAT) zakupiła w styczniu 2009 r. składnik wyposażenia o wartości 600 zł i jednorazowo zaliczyła jego wartość do kosztów uzyskania. W sierpniu 2010 r. składnik ten przestał być użyteczny w prowadzonej działalności i w związku z tym został sprzedany za 150 zł.
Czy uzyskana kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej - według mnie: nie, gdyż sprzedany składnik majątku nie podlega pod art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b u.p.d.o.f.?
Jeżeli nie jest to przychód z działalności gospodarczej, to czy w przypadku likwidacji działalności należy ten składnik uwzględnić w remanencie likwidacyjnym (art. 24 ust. 3 u.p.d.o.f.)?
Czy otrzymana kwota nie będzie także przychodem z odpłatnego zbycia innych rzeczy - art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d u.p.d.o.f.?
Jak w tej kwestii wypowiadają się organy podatkowe?

Uzyskana ze sprzedaży kwota będzie przychodem z działalności gospodarczej.
Przepis art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., stanowi, że za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
Zgodnie z art. 14 ust. 1c u.p.d.o.f., za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.
Przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. precyzuje, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:
a) środkami trwałymi,
b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
c) wartościami niematerialnymi i prawnymi
- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.
Piszecie Państwo o przychodzie ze zbycia składnika wyposażenia.
Tymczasem w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b u.p.d.o.f. mowa jest o przychodzie ze zbycia "składnika majątku, o którym mowa w art. 22d ust. 1 u.p.d.o.f.".
W art. 22d ust. 1 u.p.d.o.f. stanowi się tymczasem nie o składnikach wyposażenia, lecz o tzw. niskocennych środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych. Są to nieamortyzowane, lecz rozliczane bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, składniki majątkowe – o których mowa w art. 22a i 22b u.p.d.o.f. (a więc będące generalnie środkami trwałymi) - których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł.
Powyższy przepis nie dotyczy zatem przychodów ze sprzedaży wyposażenia. Uzyskana ze sprzedaży kwota będzie przychodem z działalności gospodarczej.
Są to przychody z działalności gospodarczej. Generalnie wszystkie przychody ze sprzedaży składników majątku używanych w działalności (poza budynkami i lokalami mieszkalnymi używanymi w działalności) są przychodami z działalności gospodarczej.